Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop RED B.V.

De gegevens van RED B.V.:
RED B.V.;
Harry Coppensstraat 5, 5241 BE Rosmalen
Telefoonnummer: 06 43 94 59 74
E-mailadres: store@red-exclusive.nl
KvK-nummer: 85566543
Btw-identificatienummer: NL8636.68.380.B01

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging door RED B.V. worden gehanteerd en waaronder zij haar activiteiten verricht;
2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door RED B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en RED B.V.;
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
5. Dag: kalenderdag;
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of RED B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Gebruiker: de besloten vennootschap RED B.V. Gebruiker verkoopt kleding en modeartikelen via het internet (detailhandel);
10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
11. Klant: gezamenlijke aanduiding in deze voorwaarden voor zowel consumenten als Professionele partijen die producten en/of diensten op afstand afneemt van RED B.V.;
12. Professionele Klant: klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die producten en/of diensten op afstand afneemt van RED B.V.;
13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen RED B.V. en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
14. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en RED B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
16. Webshop: de elektronische winkel van RED B.V. gericht op het tot stand brengen van Overeenkomsten op afstand met betrekking tot de producten en diensten van RED B.V. die via de website van RED B.V. worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met elk aanbod van de Webshop, op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Webshop en alle overige rechtsverhoudingen tussen RED B.V. en de Klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld middels een hyperlink.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RED B.V. voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant en/of derde wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
7. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn bevestigd door RED B.V..
8. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Webshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Webshop niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Webshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Webshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De Webshop mag de verhoging in dat geval doorberekenen aan de Klant.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand na bevestiging door de Webshop langs elektronische weg.
2. De Webshop kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. De Webshop zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Webshop waar de Klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop. Mocht er geen garantie zijn aangegeven, is er geen garantie van toepassing;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Betaling
1. De Klant dient de ten gevolge van het sluiten van een overeenkomst verschuldigde bedragen direct via i-Deal te betalen. De Webshop verlangt derhalve volledige vooruitbetaling van alle te leveren producten en diensten.
2. De Klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Webshop te melden.
4. Zolang een ingevolge de overeenkomst verschuldigde prijs niet is betaald, kan de Webshop niet worden verplicht de overeenkomst uit te voeren.
5. Mocht een eventuele achterafbetaling zijn overeengekomen en Klant voldoet de factuur niet binnen de overeengekomen termijn, is de Webshop in een dergelijk geval gerechtigd wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Webshop maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. De Webshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan De Webshop kenbaar heeft gemaakt.
3. De Webshop streeft ernaar leveringen binnen een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst te verzenden. Deze levertijd geldt als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant de Webshop eerst een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de Klant nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen.
4. De levering van producten zal verzorgd worden door een postbedrijf.

Artikel 8 – Herroepingsrecht consument
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Webshop mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De consument kan de overeenkomst niet meer ontbinden indien hij het product in gebruik heeft genomen.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Webshop mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Webshop mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Labels, kaartjes etc. dienen aangehecht te blijven.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Webshop heeft het recht om deze waardevermindering te verrekenen met het geld dat de Klant retour zou krijgen voor het product.

Artikel 10 – Uitoefening herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Webshop op de manier zoals de Webshop voorschrijft.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Webshop. Dit hoeft niet als de Webshop heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de Webshop een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Webshop is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid indien:
a. De Webshop de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
9. De professionele klant komt geen herroepingsrecht toe.

Artikel 11 – Verplichtingen van de Webshop bij herroeping
1. Als De Webshop de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De Webshop vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door De Webshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product (waaronder ook de leveringskosten van de heenzending), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij De Webshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Webshop wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De Webshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
De Webshop sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Webshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door De Webshop worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument;
4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Webshop is beperkt tot het factuurbedrag en overschrijdt nimmer het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Webshop en behoudens het bepaalde in lid 1, is de Webshop nimmer gehouden om indirecte schade te vergoeden.
3. De Webshop is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
a. Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de door de Webshop verstrekte gegevens;
b. Beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Webshop ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. De Klant is gehouden de Webshop te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Webshop in deze voorwaarden in de verhouding met de Klant is uitgesloten.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van het product gaat op de Klant over wanneer al het door de Klant aan de Webshop voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Webshop is voldaan.
2. De Webshop zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De Klant zal aan de Webshop alle medewerking verlenen teneinde de Webshop in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om de Webshop hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De Klant is verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig te behandelen tot de volledige eigendom is overgegaan op de Klant.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is de Webshop eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant ontwikkelde producten, werken, diensten en documentatie.
2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant de Webshop hiervan onverwijld in kennis stellen.
3. De Webshop heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 – Geheimhouding
1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van het aanbod aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

Artikel 17 – Klachtenregeling
1. Indien Klant niet tevreden is, kan de klant hiervoor een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Webshop, nadat de Klant de klacht heeft geconstateerd.
2. De klant zal uiterlijk binnen 14 dagen na levering de klacht indienen. De Webshop zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht de klant van een antwoord voorzien. Indien de Webshop de klant niet binnen 14 dagen van een passend antwoord of oplossing kan voorzien geeft de Webshop dit door binnen de termijn van 14 dagen en geeft een indicatie wanneer de Klant wel een antwoord kan verwachten.
3. De klant geeft de Webshop minimaal 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.
4. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van
• de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
• normale slijtage;
• verrichtte werkzaamheden of reparatie aan het product door de Klant of door derden;
• etc.
5. klachten schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
6. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de Webshop de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag of opnieuw verrichten van de overeenkomst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaalde prijs. Het is aan de Webshop om te bepalen voor welk van voornoemde oplossingen wordt gekozen.

Artikel 18 – Overdraagbaarheid
1. Het is Klant niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met de Webshop gesloten overeenkomst, over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Klant, de Webshop hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Webshop heeft verkregen.

Artikel 19 – Overmacht
1. De Webshop is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil, daaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, ongevallen, in beslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, oorlog, (de gevolgen van) pandemieën, import- en exportbeperkingen.
2. In geval van overmacht aan de zijde van de Webshop worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel de Webshop als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 20 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen De Webshop en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Webshop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. De Webshop heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg